ปีงบประมาณ 2566

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
75,326,300
สิ่งก่อสร้าง
38,923,400
51.67%
ครุภัณฑ์
36,402,900
48.33%
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา
75,326,300
ด้านวิทยาศาสตร์ฯ
48,536,700
66.28%
ด้านสังคม
24,067,100
26.24%
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2,722,500
7.48%
ก่อสร้าง
38,923,400
ก่อสร้างต่อเนื่อง
19,780,000
50.82%
ก่อสร้าง ปีเดียว
19,143,400
49.18%
ครุภัณฑ์
36,402,900
ครุภัณฑ์การศึกษา
33,688,000
92.54%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2,714,900
7.46%
การเบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ( 75,326,300 )

33.23%

100%

การดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 แบ่งตามหน่วยงาน