Policy and Planing : MCRU
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565o1 โครงสร้าง #G1

o2 ข้อมูลผู้บริหาร #G1

o3 อำนาจหน้าที่ #G1

o5 ข้อมูลการติดต่อ #G2

o10 แผนการการดำเนินงานประจำปี #G4

o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน #G4

  • รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 #รอข้อมูล ก.บ. 6/2565 (26เม.ย.65)

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน #G5

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี #G4

o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน #G4

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ #G6

o22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัศดุ #G6

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัศดุรายเดือน #G6

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัศดุประจำปี #G6

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล #G5

o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล #G5

o27 หลักเกณฑ์การบริาหรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล #G5

o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคประจำปี #G5

o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ #G7

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ #G7

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ #G7

o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น #G7

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม #G7

o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) #G8

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร #G8

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประฤทติมิชอบประจำปี #G8

o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ #G8

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม #G8

o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต #G8

o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน #G8

o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริประจำปี #G8

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน #G8

o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานซึ่งเป็นข้อมูล #G8