- แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ปรับปรุงครั้งที่ 1 [03/01/62]>>>  
  - แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)[12/12/60]>>>  
  - แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี (ปรับปรุง ครั้งที่ 3)[16/03/60]  
  - แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี (ปรับปรุง ครั้งที่ 2)[10/03/59]  
  - (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระย10 ปี (พ.ศ.2560 - 2570)[8/10/58]  
  - แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)[20/09/58]    
       
       
       

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์. 0-3226-1790 - 7 โทรสาร. 0-3226-1078