- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [03/03/64]  
  - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [05/06/63]  
  - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [07/02/62] >>>  
  - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [01/01/61] >>>  
  - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [01/01/61]  
  - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [00/00/00]  
  - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [00/00/00]  

 

       
          
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [-/-/-] >>>  
  - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [17/12/62]  >>>  
  - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [07/02/62] >>>  
  - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [01/01/61] >>>  
  - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [01/01/61]  
  - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [00/00/00]  
  - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [00/00/00]  
       
       

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์. 0-3226-1790 - 7 โทรสาร. 0-3226-1078