- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ สิ้นไตรมาส 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
[03/02/64]
 
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ สิ้นไตรมาส 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) จำแนกตามหน่วยงาน
[14/02/63]
 
  -รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ สิ้นไตรมาส 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) จำแนกตามหน่วยงาน
[21/03/62]
 
  -รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.พ. 2561
[28/02/61]
 
  -รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ สิ้นไตรมาส 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) จำแนกตามหน่วยงาน
[26/02/61]
 
  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2559
ณ สิ้นไตรมาส 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) จำแนกตามหน่วยงาน
[00/00/00]
 
     
  บทสรุปผู้บริหาร  
  - บทสรุปผู้บริหาร เรื่องผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563  
- บทสรุปผู้บริหาร เรื่องผลการดำเนินการประจำปี 2563  

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์. 0-3226-1790 - 7 โทรสาร. 0-3226-1078