- รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 [15/04/63]  
  - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 [01/05/63] รายงานการประชุม  
 

- รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 [23/04/62] รายงานการประชุม

 
     
     
     
       

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์. 0-3226-1790 - 7 โทรสาร. 0-3226-1078