- ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563 – 2582) [31/10/62]>>>    
  - (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563 – 2582) [25/07/62]    
  - ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (2560-2579) [02/07/62]>>>    
       
     
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) [22/11/62]>>>    
       
     
  - แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ [08/10/63]    
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [16/12/62]    
       
       
       
       
       
          
  - แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ปรับปรุงครั้งที่ 1 [03/01/62]>>>  
  - แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)[12/12/60]>>>  
  - แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี (ปรับปรุง ครั้งที่ 3)[16/03/60]  
  - แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี (ปรับปรุง ครั้งที่ 2)[10/03/59]  
  - (ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระย10 ปี (พ.ศ.2560 - 2570)[8/10/58]  
  - แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)[20/09/58]    

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์. 0-3226-1790 - 7 โทรสาร. 0-3226-1078