>> ประจำปีงบประมาณ 2562  
   
1) เอกชี้แจง กมธ.  
2) เอกสารชี้แจงแผนบูรณาการ  
3) เอกสารชี้แจง อนุฯ กมธ.  
- อนุฯ งบลงทุน (ครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง)  
- อนุฯ ฝึกอบรมฯ  

>> ประจำปีงบประมาณ 2563

1) เอกชี้แจง กมธ. ใหญ่  
2)

เอกสารชี้แจงแผนบูรณาการ ท่องเที่ยว

 
3) เอกชี้แจง กมธ. สว  
4)

เอก PTT

 
5)

เอกชี้แจง กมธ. ใหญ่ แก้ไข19.11.62

 
6) เอกชี้แจง อนุ งบลงทุน  
7) เอกชี้แจง อนุ ฝึกอบรม  

 

>> เอกสารไปทำแผน 23-25 ม.ค. 62

1) แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20  ปี  
2) สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติฉบับที่12  
3) ภาพรวม แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน  
4) reprofile มรมจ ผ่านสภา ส่งสกอ  
     

>>รายงานประจำปี

1) รายงานประจำปี 2561 pdf
     
     
     
     

>>เอกสารประกอบการประชุมต่างๆ

1) การเขียนโครงการ  
     
     
     
     

 

 
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................  
       
       
       
       
       
       
       
       

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์. 0-3226-1790 - 7 โทรสาร. 0-3226-1078