ทบทวนแผนฯ 18-20 มิ.ย. 61 [21/06/61]
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จัดทำกรอบงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน
อำเภอชะอำ จังหวัดเพรชบุรี
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

PLC คณะ พ.ค. 61 [24/05/61]
  Professional Learning Community  
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

ต้อนรับการดูงาน 1 พ.ค. 61 [07/05/61]
  ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

วิภากษ์ร่างแผน 4 ปี 61- 64 13 ก.ย. 60 [14/09/60]
  การแสดงความคิดเห็น (วิภากษ์) ร่าง แผน 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคาร
อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เวลา 13.30 น.
 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

อบรมบันทึกโครงการในระบบ 3 มิติ 18 ก.ค. 60 [18/07/60]
  การอบรมการบันทึกโครงการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ 3 มิติ  
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผน 4 ปี 61-64 12 ก.ค. 60 [18/07/60]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย 4 ปี 2561-2564
 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

ต้อนรับคณะดูงาน ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 14 มิ.ย. 60 [14/06/60]
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร ณ ชำอำ [26/05/60]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาวันที่ 21-23 พ.ค.2560 ณ โรงแรมแกรนด์
แปซิฟิก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
รดน้ำดำหัว ประชุมผู้บริหาร [18/04/60]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยคณะ
กรรมการบริหารชุดใหม่ และพิธีรดน้ำดำหัวท่านอธิการบดี ก่อนการประชุม
 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ทบทวนแผน ณ ชะอำ [14/02/60]
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย 4 ปี
(พ.ศ.2556-2560), จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
และแผนงานพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2559
และทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ในวันที่ 23 - 24 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี
 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [22/12/59]
  โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2559  
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ประชุมเขียนโครงการ กองนโยบายและแผน [07/09/59]
  ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโรงการอย่างมีคุณภาพ
จัดโดยกองนโยบายและแผน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียน
โรงการอย่างมีคุณภาพ และเพื่อเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ศึกษาดูงาน ราชภัฎอุตรดิตถ์ [12/02/59]
  โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
การประชุม กลยุทธ์พํฒนามหาวิทยาลัย [28/12/58]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย 4 ปี 56-60  
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏเพรชบูรณ์ [28/12/58]
  ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบูรณ์  
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏนครวรค์[28/12/58]
  ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครวรรค์ จังหวัดนครสรรค์  
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ประชุมติดตามงบกระตุ้นเศษฐกิจ [09/11/58]
  ประชุมติดตามงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ฟังความคิดเห็นแผน 10 ปี [09/09/58]
  ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยามหาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธาน
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ประชาคมเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 10 ปี เมื่อ
วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคาร อำนวยการ
 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2558 [15/08/58]
  ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการ
ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 3
กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
แผนยุทธศาสตร์ 10 ป [15/08/58]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 10 ปี
(พ.ศ.2558-2567) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม
25585
 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองกรอบอัตรา [22/06/58]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(สายสนับสนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-25
 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 [22/05/58]
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมทรัพท์คีรี อาคารอำนวยการ  
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 [28/03/58]
  วันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมทรัพท์คีรี อาคารอำนวยการ  
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย [02/10/57]
  วันที่ 20 กันยายน 2557 ณ ห้องไข่มุก โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
[01/10/57]
  วันที่ 19-20 กันยายน 2557 ณ ห้องไข่มุก โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณฯ[05/09/57]
  อบรมการบันทึกโครงการระบบ 3 มิติเมื่อวันที่ 4 ก.ย.57ผศ.ณฐพรภัทร์อินทร์ศิริพงษ์
รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดการอบรมชิงฏิบัติการการบันทึกโครงการประจำปีงบ
ประมาณ2558 ในระบบ 3 มิติ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์
 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณฯ[25/07/57]
  การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตาม และประเมินผลการใช้งบ
ประมาณครั้งที่ 7 (18)/2557 วันพุธที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมย่อยชั้น 3
อาคารอำนวยการ
 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ [20/07/57]
  การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 8/2557 วันพฤหัสบดีที่
17 กรกฏาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมทรัพท์ คีรี อาคารอำนวยการ
 
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ประชุมทำแผนกลยุทธ์ และทบทวนภาระงาน [23/03/57]
  ประชุมแผนกลยุทธ์ ของกองนโยบายและแผน วันที่ 20-21 มี.ค.2557 ณ โรงแรมโกลเด้นบีชชะอำ  
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดูงาน  [14/03/57]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดูงานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ประชุมแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 57-60 และคำขอตั้งงบประมาณ 58 [29/12/56]
  วันที่ 23-24 ธันวาคม 2556 ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนสปา กาญจนบุรี  
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ประชุมแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยฯ 4 ปี (57-60) และวิพากษ์รายงาน SAR 2555       [05/08/56]
  วันที่ 1-3 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมยูนิโก้แกรน แซนดารา ชะอำ  
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย [20/06/56]
  จัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557  
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
การบันทึกข้อมูลโครงการแผนปฏิบัติการ [05/011/55]
  การโอนหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555  
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
10/10/55
การประชุมคณะกรรมการ [10/10/55]
  ดำเนินงานจัดทำรายงานประจำปี ประจำปีการศึกษา 2555