สำนักงาน สกอ.  
  สำนักงบประมาณ  
  กรมบัญชีกลาง  
  พรบ. ข้าราชการพลฯ 47  
  พรบ.ราชภัฏ 47  
  คำรับรองปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ