แบบ คตป.๗ การติดตามการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ[06/07/61][38 kb]
- แบบรายงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และปฏิรูปประเทศ ปี 60-61 (EMENSCR)[11/06/61][38 kb]
- แบบฟอร์มรายงานเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ด้านการวิจัย) [06/06/61][239 kb]
- แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562[04/06/61][134 kb]
- แบบฟอร์มรายงาน (ตามแบบ ทม.๐๑ ทม.๐๓ และ ทม.๐๕) [20/04/61][119 kb]
- แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2560 และ 2561[10/04/61][35 mb]
- แบบเสนอโครงการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[05/03/61][54 kb]
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการโครงการสำคัญภายใต้แผนงานบูรณาการ[05/03/61][56 kb]
- ยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น[13/02/61][33 mb]
- แบบฟอร์มรายจ่ายงบลงทุนปีเดียวที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [16/01/61][34 kb]
- ตารางแสดงแผนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการตามแนวทางรีโพรไฟล์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [31/10/60][37 kb]
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [18/10/60][142 kb]
- เอกสารจัดทำแผนงานโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโลจิสติกส์ [18/10/60][421 kb]
- การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓ - ๔) [18/10/60][12 kb]
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [16/10/60][15 kb]
- แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแนวทางรีโพรไฟล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [18/09/60][15 kb]
- แบบฟอร์มเสนอโครงการบูรณาการยกระดับและโครงการแผนพัฒนาภาค [01/09/60][18 kb]
- แบบฟอร์มเสนอคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [31/08/60][295 kb]
- ฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หน่วยงาน) [30/08/60][49 kb]
- ประกาศ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายในการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมนา และเดินทางไปราชการ [23/08/60][1.65 mb]
- แบบฟอร์มโครงการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [18/08/60][243 kb]
- เอกสารและแบบฟอร์มประกอบคำขอฯ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ พ.ศ.2560 [27/07/60][535 kb]
- แบบฟอร์ม วจ.61 ผลงานวิจัยที่โดดเด่น [21/07/60][30 kb]
- แบบฟอร์มสรุป-โครงการ-กิจกรรม-งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561 [20/07/60][39 kb]
- รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนชายแดนจังหวัดราชบุรี(งบ60) [13/07/60][15 kb]
- แบบฟอร์มการขอกันเงินไว้ใช้หลังวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [03/07/60][38 kb]
- แบบฟอร์มเสนอยุทศาสตร์ จัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์พัฒนามมหาวิทยาลัย 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (พ.ศ.2561 - 2564)[20/06/60][18 kb]
- แบบฟอร์มข้อมูลจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ป [15/06/60][348 kb]
- แบบฟอร์มแจกแจงค่าใช้จ่ายระดับตัวคูณโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) [30/05/60][81 kb]
- แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (2560-2564) [15/05/60][14131.2 kb]
- แบบฟอร์มรายงานเตรียมชี้แจงงบรายจ่าย 2561 (ตามแบบ ทม.๐๑ - ทม.๐๓) [15/05/60][311 kb]
- แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนิน ระยะครึ่งแผนงบประมาณ 2560 [11/04/60][134 kb]
- แบบฟอร์มโครงการพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา[04/04/60][18 kb]
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2)[04/04/60][175 kb]
- แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ ปี งปม.2560(แผนแม่บท) [07/03/60][23 kb]
- ฟอร์มแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาต [22/02/60][3.56 mb]
- แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแผนบูรณาการ ภายในวันที่ 14 ก.พ. 60 เวลา 12.00น. [10/02/60][131 kb]
- แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เฉพาะโครงการที่ผ่านความเห็นชอบ ครม.)[10/02/60][136 kb]
- แบบฟอร์มโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประกาศ ประจำปีงบประมาณ(61) [09/02/60][97 kb]
- (ตัวอย่าง) ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ภายใต้แนวทางสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ)[09/02/60]572 kb]
- สรุปงบบูรณาการในลักษณะแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนบูรณา วิจัยและนวัตกรรม[15/12/59][182 kb]
- แบบฟอร์มสรุปยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [15/12/59][95 kb]
- สรุปงบบูรณาการในลักษณะแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต [13/12/59][665 kb]
- ฟอร์มขับเคลื่อน reprofile มหาวิทยาลัย 15 ป [14/11/59][19 kb]
- แบบฟอร์มเสนอแผนระยะ 20 ป [02/11/59][19 kb]
- นโยบาย / แนวทางการเขียนแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 27 ข้อ (สำนักงบประมาณ) [02/11/59][624 kb]
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)[28/10/59][168 kb]
- แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ส่งกองนโยบายและแผน ภายใน 31 ต.ค. 2559 เวลา 12.00 น.)
[27/10/59][101 kb]
- แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบพื้นฐาน ส่งภายในวันที่ 4 พ.ย. 2559) [20/10/59]
- แบบเสนอโครงการของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนบูรณาการรีโพรไฟส์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หรือแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 27 ข้อ (
ส่งภายในวันที่ 4 พ.ย. 2559) [20/10/59][121 kb]
- Re-profile มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ด้าน[18/10/59][187 kb]
- เอกสารประกอบการอบรมสัมนาเพื่อการถ่ายทอดและแลกแปลี่ยนความรู้การปฏิบัติด้านนโยบายและแผน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (4 ต.ค. 59)
[07/10/59]
[8 mb]
- แบบฟอร์มเสนอโครงการของบประมาณตามแผนบูรณาการ [07/10/59][80 kb]
- แบบฟอร์มรายละเอียดแผนความต้องการงบลงทุน 3 ปี (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [07/10/59][64 kb]
- แบบเสนอคำของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [26/08/59][75 kb]
- กนผ.08 แบบคำของบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [22/08/59][45 kb]
- แผนโครงการจังหวัด (ปี 61) ตามมติที่ประชุม คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย [09/08/59][49 kb]
- แบบฟอร์มกันเงินไว้ใช้หลังวันที่ 15 สิงหาคม 2559 [08/07/59][38 kb]
- แบบเสนอโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนงานยุทธศาสตร์ [08/07/59][155 kb]
- แบบฟอร์ม เสนอโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (งบกลาง) [02/06/59][22 kb]
- ฟอร์มโครงการปรับลดงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [23/05/59][158 kb]
- จัดทำข้อมูลเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามแบบ ทม.01 - ทม.05 [22/04/59][223 kb]
- แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี (ปรับปรุง ครั้งที่ 2) [10/03/59][223 kb]
- แบบฟอร์มแผน 10 ปี (โดดเด่น) [19/02/59][2 kb]
- แผนดำเนินงานสาขาวิชาที่จะเป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย (10 ปี) เพื่อการบรรลุเป้าหมายดัชนีชี้วัดคุณภาพ [13/11/58][58 kb]
- แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [04/11/58]
- แบบฟอร์มรายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [04/11/58][150 kb]
- แบบฟอร์มรายงานติดตามงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [22/10/58][79 kb]
- แบบฟอร์มตารางประสานสอดคล้องตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2559 [21/10/58][14 kb]
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [15/10/58][108 kb]
- *****ตัวอย่างแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา.xlsx [04/09/58][144 kb]
- แบบคำของบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [02/09/58][156 kb]
- แบบเสนอคำของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล [26/08/58][114 kb]
- แบบฟอร์มเสนอแผนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประัมาณ 2559 (Evmis) [17/08/58][565 kb]
- แบบฟอร์มขอกันเงินไว้ใช้หลังวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2558 [02/08/58][30 kb]
- แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) [22/07/58][12 mb]
- ประกาศ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน พ.ศ.2558 [22/04/58][95 kb]
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระยะครึ่งแผน ประจำปีงบประมาณ 2558 [01/04/58]
- แบบฟอร์มข้อมูลบริการวิชาการปี 2558 [08/10/57][164 kb]
- บันทึกข้อความโอนงบประมาณ ปี 2558 [22/07/57][88 kb]
- แบบ Job.1 แบบบรรยายลักษณะงาน [08/10/57][70 kb]
- แบบ Job.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน [08/10/57][39 kb]
- กนผ.05 แบบเสนอแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (หน่วยงาน / รายเดือน) 23/08/57][224 kb]
- คู่มือการบันทึกโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [22/07/57][6 mb]
- แนวทางการขออนุมัติการโอนหมวดรายจ่าย/โอนกิจกรรม/โอนโครงการ [22/07/57][19 kb]
- แนวทางการขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 [22/07/57][18 kb]
- แนวทางการปฏิบัติการขออนุมัติงบริหารงานอธิการบดี/งบแก้ปัญหา/เงินกันสำรอง 5 % [22/07/57][18 kb]
- แบบคำของบประมาณ พ.ศ. 2558 [22/07/57][155 kb]
- การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557 + แบบฟอร์ม [07/07/57][70 kb]
- ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2557 [21/06/57][97 kb]
  แผนกลยุทธ์พัฒนา 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (พ.ศ. 2556-2560) [13/06/57][1 mb]
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  [03/06/57][ 2 mb]
- ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานเพิ่มเติมข้อมูลรายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [14/05/57]
- แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี พ.ศ.2557
- แบบฟอร์มรายงานภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 (57)
  +คณะครุศาสตร์   [08/05/57]
  +คณะมนุษยศาสตร์  [08/05/57]
  +คณะวิทยาการจัดการ  [08/05/57]
  +คณะวิทยาศาสตร์  [08/05/57]
  +วิทยาลัยมวยไทยฯ  [08/05/57]
- แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์ทางการวิจัยในปัจจุบันและแผนความต้องการในอนาคต (ปีงบประมาณ 2558 - 2567) [24/04/57]
- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)ระยะครึ่งแผน [17/04/57]
- ข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 2557 แปลงรหัส MIS แล้ว [01/04/57]