แบบเสนอวาระในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง [26/08/59]
แบบฟอร์มเสนอ ปฏิทินปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี พ.ศ. 2559-60 [03/11/59]
บันทึกข้อความโอนงบประมาณ 1 โครงการ / หลายโครงการ / ภายในโครงการ [20/04/60]