>> ประจำปีงบประมาณ 2562  
   
1) เอกชี้แจง กมธ.  
2) เอกสารชี้แจงแผนบูรณาการ  
3) เอกสารชี้แจง อนุฯ กมธ.  
- อนุฯ งบลงทุน (ครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง)  
- อนุฯ ฝึกอบรมฯ  

>> ประจำปีงบประมาณ 2563

1) เอกชี้แจง กมธ. ใหญ่  
2)

เอกสารชี้แจงแผนบูรณาการ ท่องเที่ยว

 
3) เอกชี้แจง กมธ. สว  
4)

เอก PTT

 
5)

เอกชี้แจง กมธ. ใหญ่ แก้ไข19.11.62

 
6) เอกชี้แจง อนุ งบลงทุน  
7) เอกชี้แจง อนุ ฝึกอบรม  

>> ประจำปีงบประมาณ 2564

1) เอกชี้แจง กมธ. ใหญ่  
2)

เอกสารชี้แจงแผนบูรณาการ ท่องเที่ยว

 
3) เอกชี้แจง กมธ. สว  
4)

เอก PTT

 
5)

เอกชี้แจง กมธ. ใหญ่ (เพิ่มเติม)

 
6) เอกชี้แจง อนุ การศึกษา  
7) อนุ สว เพิ่มเติม  
8) อนุ การศึกษา เพิ่มเติม  

 

>> เอกสารไปทำแผน 23-25 ม.ค. 62

1) แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20  ปี  
2) สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติฉบับที่12  
3) ภาพรวม แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน  
4) reprofile มรมจ ผ่านสภา ส่งสกอ  
     

>>รายงานประจำปี

1) รายงานประจำปี 2561 pdf
     
     
     
     

>>เอกสารประกอบการประชุมต่างๆ

1) การเขียนโครงการ  
     
     
     
     

>>เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 17-19 มิ.ย. 2563

1)

แผนจังหวัดราชบุรี 62-65

 
01 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
02 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561-2565
03 แผนยุทธศาสตร์ มรภ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 (ปรับปรุง11 ต.ค. 61)
04 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
05 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
06 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 3 ปี
07 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี
08 สรุป เป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน และค่าเป้าหมาย ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
     
     
รวมเอกสารทั้งหมด ทั้ง สิ้น

 

 

 

 

 
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................  
       
       
       
       
       
       
       
       

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์. 0-3226-1790 - 7 โทรสาร. 0-3226-1078