1

of 3

ประชุมเชิงปฏิบัติการจักทำ (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 10 ปี (พ.ศ.2558-2567) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระหว่างวันที่ 9-11