สายตรง ผอ. :-กองนโยบายและแผน

 
 
 
|  |หน้าแรก |ตั้งคำถาม |ตอบคำถาม |หน้าแรกกองแผน
         
หัวข้อคำถาม  การใช้จ่ายเงินกัน
โดย
คุณ ฐิติพร เพชรเทียนชัย

25 เม.ย. 2564 เวลา 13:52 น.
การใช้จ่ายเงินกันเหลือมปี ควรใช้ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่เท่าใด
ทราบว่าควรใช้ให้ทัน ธันวาคมของทุกปี
แต่จากข้อมูลที่ได้รับ มีบ้างหน่วยงานสามารถใช้เงินกันเหลือมปีได้โดยไม่มีกำหนด
คำตอบที่ 1  รายละเอียดคำตอบ

ผอ. กองนโยบายและแผน

25 เม.ย. 2564 เวลา 14:04 น.
การใช้เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีหน่วยงานต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ทัน หน่วยงานต้องทำบันทึกเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเบิกเหลื่อมปี  โดยต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจน ประกอบการพิจารณา เสนออธิการบดี 
 อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถติดต่อสอบถามช้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองนโยบายและแผน เบอร์โทร 032-720536-9 ต่อ1039

จำนวนผู้เปิดอ่านคำถามนี้ : 126 คน