วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม(ออนไลน์) เตรียมความพร้อมประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย (SUSA - Thailand)วันที่ 21 - 25 มิ 2564
อบรมหลักสูตรพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ (Online) รุ่นที่ 1


วันที่ 15 มิถุนายน 2564 คระกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการประเมินตนเองตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ร่วมประชุมวิเคราะห์ และพิจารณาข้อมูล ในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา


วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ประชุม(ร่าง)นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม(ออนไลน์) เตรียมความพร้อมประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย (SUSA - Thailand)วันที่ 21 - 25 มิ 2564
อบรมหลักสูตรพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ (Online) รุ่นที่ 1


วันที่ 15 มิถุนายน 2564 คระกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการประเมินตนเองตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ร่วมประชุมวิเคราะห์ และพิจารณาข้อมูล ในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ร่วมประชุมพิจารณา
ข้อมูลเพื่อทำการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามกฎกระทรวงฯ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมสัญจร คณะครุศาสตร์ มอบนโยบายการบริหารงานในสถานการณ์โควิด 19 พร้อมติดตามโครงการU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

วันที่ 27 เมษายน 2564 คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมสัญจร คณะวิทยาการจัดการ มอบนโยบายการบริหารงานในสถานการณ์โควิด 19 พร้อมติดตามโครงการU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

วันที่ 26 เมษายน 2564 คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมสัญจร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบนโยบายการบริหารงานในสถานการณ์โควิด 19 พร้อมติดตามโครงการU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

วันที่ 23 เมษายน 2564 คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมสัญจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบนโยบายการบริหารงานในสถานการณ์โควิด 19 พร้อมติดตามโครงการU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

วันที่ 22 เมษายน 2564คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมสัญจร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบนโยบายการบริหารงานในสถานการณ์โควิด 19 พร้อมติดตามโครงการU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

 

วันที่ 21 เมษายน 2564 คณะผู้บริหารมรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมสัญจรวิทยาลัยมวยไทยศึกษา มอบนโยบายการบริหารงานในสถานการณ์โควิด 19 พร้อมติดตามโครงการU2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

 


ประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ 2/64 / U2T/ SCD/ SDGs/ Rajabhat Dataset / การแบ่งกลุ่ม ม. ตามกฎกระทรวง พศ.2564 [08/04/64]
รายงานความก้าวหน้า ITA 64 รอบ 2 [07/04/64]

กองนโยบายและแผน ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าใน
การดำเนินการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยามลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   
 

นโยบายเงินรายได้ 64 17 ก.ค. 63 [17/07/63]
การประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 16 ก.ค. 2563 ณ ห้องประชุมทรัพย์ คิรี อาคารอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และวันที่ 17 ก.ค. 2563 ณ ห้องประชุม
อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง        
 

ทบทวนแผน 63-65 17 มิ.ย. 63 [23/06/63]

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563-2565), จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกรอบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ระยะที่ 1) ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา

       

 

การประชุมผู้รับผิดชอบ 30 เม.ย. 63 [01/04/63]
การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2563 เพื่อชี้แจงความคืบหน้า การดำเนินโครงการ
ณ ห้องประชุมสุพจน์ฯ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี        
 

เตรียมรายงานด้านการศึกษา 2 มี.ค. 63 [10/03/63]
ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ ประธานที่ประชุมข้อราชการเกี่ยวกับการต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 4 มี.ค. 2563
ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ      
 

เตรียมรายงานด้านการศึกษา 2 มี.ค. 63 [10/03/63]
เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2563 เวลา 10.00 น. นายวินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
และ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ร่วมเป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมรายงานความก้าวหน้าด้านการศึกษา      
 

ติดตามโครงการงบยุทธศาสตร์ 28 ก.พ. 63 [10/03/63]
วันที่ 28 ก.พ. 2563 ผศ. ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม
ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น      
 

เร่งรัดงบพลางก่อน 2562 24 ก.พ. 63 [25/02/63]
การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ การเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน
(พลางก่อน) และวางแผนความพร้อมสำหรับการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง      
 

อมรม eMENSCR 22 ต.ค. 62 [22/10/62]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกระบบและรายงานผลระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 09.00 น.
ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์      
 

ผลโครงการยุทธศาสตร์ 18-19 ก.ย. 62 [23/09/62]
โครงการ รายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่าง
วันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน
อำเภอชะอำ จังหวัดเพรชบุรี      
 

อบรมบันทึกโครงการ 21 ส.ค. 62 [23/08/62]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกคำของบประมาณโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์      
 

วิพากษ์แผน 20 ปี 31 ก.ค. 62 [08/08/62]
การวิพากษ์(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2563-2582) ในวันที่ 31 ก.ค. 2562 เวลา 13.30 น. ณ
ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ ชั้น 2
อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง      
 

พัฒนาทักษะกองนโยบายและแผน 12-13 มิ.ย. 62 [14/06/62]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะวิธีการและสร้างเสริมความคิด เพื่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองนโยบายและแผน ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน
พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมธารา มันตรา ชะอำ รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี        
 

การดูแลคุณภาพผู้สูงอายุ 14 พ.ค. 62 [16/05/62]
การประชุม ผู้ร่วมจัดทำโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลคุณภาพผู้สูงอายุ
ตามแผนงานยุทธศาสตร์โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 13.00 น.        
 

eMENSCR 1 ม.ย. 62 [02/04/62]
การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกระบบและรายงานผลระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1 ม.ย. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ LAB 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์      
 

ทบทวนโครงการ 63 18-19 มี.ค. 62 [22/03/62]
การทบทวนรายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการติดตาม
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 18 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า
ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์        
 

ทบทวนแผน 20 ปี 23-25 ม.ค. 62 [05/02/62]
โครงการจัดทำตัวบ่งชี้ และแผน 20 ปี 23-25 ม.ค. 62        
 

พัฒนาผู้สูงอายุ 24 ธ.ค. 61 [27/12/61]
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 24 ธ.ค. 2561      
 

พัฒนาผู้สูงอายุ 21 ธ.ค. 61 [27/12/61]
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 21 ธ.ค. 2561   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

พัฒนาผู้สูงอายุ 20 ธ.ค. 61 [27/12/61]
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 20 ธ.ค. 2561   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

พัฒนาผู้สูงอายุ 13 ธ.ค. 61 [27/12/61]
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 13 ธ.ค. 2561   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

พัฒนาผู้สูงอายุ 11 ธ.ค. 61 [27/12/61]
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 11 ธ.ค. 2561   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

พัฒนาผู้สูงอายุ 6 ธ.ค. 61 [27/12/61]
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 6 ธ.ค. 2561   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

พัฒนาผู้สูงอายุ 4 ธ.ค. 61 [27/12/61]
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 4 ธ.ค. 2561   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

พัฒนาผู้สูงอายุ 30 พ.ย. 61 [27/12/61]
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 30 พ.ย. 2561   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

พัฒนาผู้สูงอายุ 28 พ.ย. 61 [27/12/61]
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 28 พ.ย. 2561   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

พัฒนาผู้สูงอายุ 21 พ.ย. 61 [26/11/61]
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 21 พ.ย. 2561   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

พัฒนาท้องถิ่นฯ 17 ต.ค. 61 [18/10/61]
การประชุมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

ทบทวนแผนฯ 18-20 มิ.ย. 61 [21/06/61]
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จัดทำกรอบงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน
อำเภอชะอำ จังหวัดเพรชบุรี   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

PLC คณะ พ.ค. 61 [24/05/61]
  Professional Learning Community  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

ต้อนรับการดูงาน 1 พ.ค. 61 [07/05/61]
  ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

วิภากษ์ร่างแผน 4 ปี 61- 64 13 ก.ย. 60 [14/09/60]
  การแสดงความคิดเห็น (วิภากษ์) ร่าง แผน 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคาร
อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เวลา 13.30 น.
 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

อบรมบันทึกโครงการในระบบ 3 มิติ 18 ก.ค. 60 [18/07/60]
  การอบรมการบันทึกโครงการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ 3 มิติ  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผน 4 ปี 61-64 12 ก.ค. 60 [18/07/60]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย 4 ปี 2561-2564
 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

ต้อนรับคณะดูงาน ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ 14 มิ.ย. 60 [14/06/60]
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร ณ ชำอำ [26/05/60]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาวันที่ 21-23 พ.ค.2560 ณ โรงแรมแกรนด์
แปซิฟิก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
รดน้ำดำหัว ประชุมผู้บริหาร [18/04/60]
  การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยคณะ
กรรมการบริหารชุดใหม่ และพิธีรดน้ำดำหัวท่านอธิการบดี ก่อนการประชุม
 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ทบทวนแผน ณ ชะอำ [14/02/60]
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย 4 ปี
(พ.ศ.2556-2560), จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
และแผนงานพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2559
และทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ในวันที่ 23 - 24 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี
 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ [22/12/59]
  โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2559  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ประชุมเขียนโครงการ กองนโยบายและแผน [07/09/59]
  ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโรงการอย่างมีคุณภาพ
จัดโดยกองนโยบายและแผน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียน
โรงการอย่างมีคุณภาพ และเพื่อเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ศึกษาดูงาน ราชภัฎอุตรดิตถ์ [12/02/59]
  โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
การประชุม กลยุทธ์พํฒนามหาวิทยาลัย [28/12/58]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย 4 ปี 56-60  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏเพรชบูรณ์ [28/12/58]
  ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบูรณ์  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏนครวรค์[28/12/58]
  ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครวรรค์ จังหวัดนครสรรค์  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ประชุมติดตามงบกระตุ้นเศษฐกิจ [09/11/58]
  ประชุมติดตามงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ฟังความคิดเห็นแผน 10 ปี [09/09/58]
  ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยามหาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธาน
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ประชาคมเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 10 ปี เมื่อ
วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคาร อำนวยการ
 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2558 [15/08/58]
  ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการ
ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 3
กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
แผนยุทธศาสตร์ 10 ป [15/08/58]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 10 ปี
(พ.ศ.2558-2567) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม
25585
 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองกรอบอัตรา [22/06/58]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองกรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(สายสนับสนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-25
 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 [22/05/58]
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมทรัพท์คีรี อาคารอำนวยการ  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 [28/03/58]
  วันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมทรัพท์คีรี อาคารอำนวยการ  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย [02/10/57]
  วันที่ 20 กันยายน 2557 ณ ห้องไข่มุก โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
[01/10/57]
  วันที่ 19-20 กันยายน 2557 ณ ห้องไข่มุก โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณฯ[05/09/57]
  อบรมการบันทึกโครงการระบบ 3 มิติเมื่อวันที่ 4 ก.ย.57ผศ.ณฐพรภัทร์อินทร์ศิริพงษ์
รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดการอบรมชิงฏิบัติการการบันทึกโครงการประจำปีงบ
ประมาณ2558 ในระบบ 3 มิติ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์
 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณฯ[25/07/57]
  การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ติดตาม และประเมินผลการใช้งบ
ประมาณครั้งที่ 7 (18)/2557 วันพุธที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมย่อยชั้น 3
อาคารอำนวยการ
 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ [20/07/57]
  การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 8/2557 วันพฤหัสบดีที่
17 กรกฏาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมทรัพท์ คีรี อาคารอำนวยการ
 
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ประชุมทำแผนกลยุทธ์ และทบทวนภาระงาน [23/03/57]
  ประชุมแผนกลยุทธ์ ของกองนโยบายและแผน วันที่ 20-21 มี.ค.2557 ณ โรงแรมโกลเด้นบีชชะอำ  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดูงาน  [14/03/57]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดูงานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ประชุมแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 57-60 และคำขอตั้งงบประมาณ 58 [29/12/56]
  วันที่ 23-24 ธันวาคม 2556 ณ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ทแอนสปา กาญจนบุรี  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ประชุมแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยฯ 4 ปี (57-60) และวิพากษ์รายงาน SAR 2555       [05/08/56]
  วันที่ 1-3 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมยูนิโก้แกรน แซนดารา ชะอำ  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
ทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย [20/06/56]
  จัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
การบันทึกข้อมูลโครงการแผนปฏิบัติการ [05/011/55]
  การโอนหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
10/10/55
การประชุมคณะกรรมการ [10/10/55]
  ดำเนินงานจัดทำรายงานประจำปี ประจำปีการศึกษา 2555