คู่มือคำนวนจำนวนนักศึกษา
เต็มเวลา FTES พ.ศ. 2556
 
  คู่มือการรายงาน (PART)
ประจำปี พ.ศ. 2557
 
  คู่มือการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤต (ก.พ.ร.)
 
  คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR