ราคามาตราฐานครุภัณฑ์(23/12/63)  
  ราคามาตราฐานครุภัณฑ์
(คอมพิวเตอร์&CCTV) (15/03/62)
 
  บัญชีราคามาตรฐานสิ่ง-
ก่อสร้าง(15/12/63)