>>> อ่านข่าวทั้งหมด      
การจัดทำข้อเสนอโครงการแผนพัฒนาภาค ปี 2566 [19/08/64]
แบบฟอร์มการขอกันเงินไว้ใช้หลังวันที่ 15 สิงหาคม 2564 [06/08/64] [32 kb]
 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Ranking Web Of Universities (https://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand?sort=asc&order=World%20Rank) เมื่อวัน จันทร์ที่ 26 กค. 2564 ที่่ผ่านมา ปรากฎว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีอันดับที่ดีขี้นดังนี้
      - ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏจากอันดับที่ 25 เป็น อันดับที่ 18
      - ระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จากอันดับที่ 77 เป็นอันดับที่ 69
      - ระดับมหาวิทยาลัยนานาชาติ จากอันดับที่ 8751 เป็นอันดับที่ 7767

ขอขอบคุณทุกทุกความร่วมมือ ของทุกข้อมูล ทุกกิจกรรม ทุกภาคส่วน
[27/07/64]

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[21/05/64]
  แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมชี้แจงต่อคระกรรมาธิการวิสามัญฯ ปีงบประมาณ 2565 วาระ 1[28/04/64]
  โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)[01/04/64]
  รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [15/04/64]
  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [15/04/64]
  แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) [23/03/64]
  เล่มแผนปฏิบัติการ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [01/04/64]
  เล่มแผนปฏิบัติการ เงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [03/03/64]
  ข้อมูลพื้นฐานภาพรวมคนจนในปี 2562 จังหวัดราชบุรี จากเว็บไซด์ https://www.tpmap.in.th/ [11/02/64]
  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ติดอันดับที่ 25 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เป็นอันดับที่ 77 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และยังถูกจัดไว้ในอันดับ 8751 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จากการจัดอันดับโดย Ranking web of Universities [05/02/64]
  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 1 [03/02/64]
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[03/02/64]
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[03/02/64]
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) [03/02/64]
  รวมแบบฟอร์มสำหรับให้หน่วยงานดำเนินการ1ตำบล1มหาลัยฯ [25/02/64]
  รายงานการจัดทำสถานภาพตำบล (Tambon Profile) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) [28/01/64]
  ประกาศ ม. เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [18/01/64]
  แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว"[30/11/63]
  แนวปฏิบัติในการเสนอลงนามคำสั่งให้เดินทางไปราชการ[18/11/63]
  แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้แทนเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองงบลงทุน ม.(เฉพาะหน่วยงานคณะ) และแบบฟอร์มเรียงลำดับความสำคัญงบลงทุน งปม.2565[16/11/63]
  แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565[16/10/63]
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามบัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563[9/10/63]
  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [08/10/63]
  แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [15/09/63]
  แบบฟอร์มโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [28/08/63][6.17 mb]
- โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ [03/08/63][7.85 mb]
  ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
- แบบฟอร์มขออนุมัติกันเงินหลังวันที่ 15 ส.ค. 2563 [03/08/63][534 kb]
- ข้อมูลคำขอโครงการภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย 2565 [24/07/63][21.8 mb]
- แบบรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[16/07/63][0.98 mb]
- แบบฟอร์มรายงานการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 [15/07/63][25.3 kb]
- การบันทึกโครงการและรายงานผลการปฏิบัติการงาน ในระบบ e-MENSER [26/06/63][00.0 kb]
- แบบฟอร์มเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขั้นกรรมาธิการ [16/06/63][63.3 kb]
- แบบฟอร์ม ทม.01 และ ทม.03 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [09/06/63][21.2 kb]
- แบบฟอร์มฯ โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการจ้างงานประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
[09/06/63][4.83 mb]
- แบบฟอร์ม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ [02/06/63][40.4 kb]
- โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ [29/05/63][233 kb]
- แบบฟอร์มโครงการจ้างงานประชาชน [30/04/63][23.5 kb]
- แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [29/04/63][22.3 kb]
- แบบรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณสถานการณ์โควิด :
เพื่อปรับกิจกรรมแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓)
[30/03/63][43 kb]
- แบบฟอร์ม(ปรับปรุงรายละเอียด)โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564 [19/03/63][36.3 kb]
- แบบฟอร์ม ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [03/03/63][88 kb]
- แบบฟอร์ม ขอโอนงบประมาณพลางก่อน 2562 ไปยัง งบประมาณรายจ่าย 2563 [03/03/63][56 kb]
- (ร่าง) รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [14/02/63][4.37 mb]
- ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินงบประมาณแผ่นดิน) [19/12/62][684 k]
- แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [11/12/62][192 kb]
- แบบฟอร์มโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา (คณะ) [26/11/62][13.8 kb]
- แบบฟอร์มโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา (วิจัย) [26/11/62][12.2 kb]
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) [22/11/62][9.52 mb]
- แนวทางการเชื่อมโยงแผนในระบบติดตาม EMENSCR [15/11/62][8.56 mb]
- แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [08/11/62][65.10 mb]
- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [01/11/62][53.9 kb]
- (ร่าง) รายงานผลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๒ [15/10/62][683 kb]
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(สำหรับ สวพ.)
[20/09/62][23.0 kb]
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำหรับหน่วยงาน)
[30/08/62][29.0 kb]
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม)
[30/08/62][54.5 kb]
- แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "รายงานผลการดำเนิน
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒"
[30/08/62][39.6 kb]
- ปฏิทิน การจัดทำงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [26/08/62][2.71 mb]
- คู่มือ การบันทึกโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [20/08/62][2.71 mb]
- เอกสารประกอบการ วิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563 – 2582)[26/07/62][3.18 mb]
- แบบฟอร์มดาวโหลด โครงการยุทธศาสตร์ 63 (เตรียมชี้แจง กมธ.)[22/07/62][36.4 kb]
- แบบฟอร์มจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์[09/07/62][67.8 kb]
- แบบฟอร์มการขอกันเงินไว้ใช้หลังวันที่ 15 สิงหาคม 2562 [02/07/62][32 kb]
- ประกาศ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ [20/06/62][1.55 mb]
- ประกาศฯ และบันทึกขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการโครงการ (แบบ ปผ. 1), (แบบ ปผ. 2)[20/06/62][1.25 mb]
- แบบฟอร์มเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) [18/06/62][55 kb]
- แบบฟอร์มติดตามการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (คตป.7)[15/05/62][22.6 kb]
- หลักสูตร ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4 มิติ และรายงานผลการดำเนินโครงการฯ[15/05/62][92.2 mb]
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2562[03/05/62][688 kb]
- ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[29/04/62][53.5 kb]
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562[05/04/62][14 kb]
- VDO เรื่อง การจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โดยวิทยากร คุณกัณวีย์ สืบสุข[20/03/62]
- อกสารประกอบการอบรมระบบ emenscr[20/03/62][4.07 mb]
- ผลการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง [11/01/62][10 mb]
- แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[22/11/61][11.9 mb]
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[31/10/61][174 kb]
- แบบเสนอแผนความต้องการงบลงทุน[22/10/61][17.9 mb]
- แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[22/10/61][16 kb]
- สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ[12/09/61][3.2 Gb]
- รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ[06/09/61][9 mb]
- แบบฟอร์มขอกันเงินไว้ใช้หลังวันที่ 15 สิงหาคม 2561>(ส่งภายใน 10 สิงหาคม 2561)[02/08/61][21 kb]
- แบบ คตป.๗ การติดตามการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ[06/07/61][38 kb]
- แบบรายงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และปฏิรูปประเทศ ปี 60-61 (EMENSCR)[11/06/61][38 kb]
- แบบฟอร์มรายงานเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ด้านการวิจัย) [06/06/61][239 kb]
- แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562[04/06/61][134 kb]
- แบบฟอร์มรายงาน (ตามแบบ ทม.๐๑ ทม.๐๓ และ ทม.๐๕) [20/04/61][119 kb]
- แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2560 และ 2561[10/04/61][35 mb]
- แบบเสนอโครงการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[05/03/61][54 kb]
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการโครงการสำคัญภายใต้แผนงานบูรณาการ[05/03/61][56 kb]
- ยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น[13/02/61][33 mb]
- แบบฟอร์มรายจ่ายงบลงทุนปีเดียวที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [16/01/61][34 kb]
- ตารางแสดงแผนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการตามแนวทางรีโพรไฟล์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [31/10/60][37 kb]
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [18/10/60][142 kb]
- เอกสารจัดทำแผนงานโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโลจิสติกส์ [18/10/60][421 kb]
- การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ (ไตรมาสที่ ๓ - ๔) [18/10/60][12 kb]
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [16/10/60][15 kb]
- แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแนวทางรีโพรไฟล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [18/09/60][15 kb]
- แบบฟอร์มเสนอโครงการบูรณาการยกระดับและโครงการแผนพัฒนาภาค [01/09/60][18 kb]
- แบบฟอร์มเสนอคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [31/08/60][295 kb]
- ฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หน่วยงาน) [30/08/60][49 kb]
- ประกาศ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายในการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมนา และเดินทางไปราชการ [23/08/60][1.65 mb]
- แบบฟอร์มโครงการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [18/08/60][243 kb]
- เอกสารและแบบฟอร์มประกอบคำขอฯ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ พ.ศ.2560 [27/07/60][535 kb]
- แบบฟอร์ม วจ.61 ผลงานวิจัยที่โดดเด่น [21/07/60][30 kb]
- แบบฟอร์มสรุป-โครงการ-กิจกรรม-งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561 [20/07/60][39 kb]
- รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนชายแดนจังหวัดราชบุรี(งบ60) [13/07/60][15 kb]
- แบบฟอร์มการขอกันเงินไว้ใช้หลังวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [03/07/60][38 kb]
- แบบฟอร์มเสนอยุทศาสตร์ จัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์พัฒนามมหาวิทยาลัย 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (พ.ศ.2561 - 2564)[20/06/60][18 kb]
- แบบฟอร์มข้อมูลจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ป [15/06/60][348 kb]
- แบบฟอร์มแจกแจงค่าใช้จ่ายระดับตัวคูณโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) [30/05/60][81 kb]
- แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (2560-2564) [15/05/60][14131.2 kb]
- แบบฟอร์มรายงานเตรียมชี้แจงงบรายจ่าย 2561 (ตามแบบ ทม.๐๑ - ทม.๐๓) [15/05/60][311 kb]
- แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนิน ระยะครึ่งแผนงบประมาณ 2560 [11/04/60][134 kb]
- แบบฟอร์มโครงการพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา[04/04/60][18 kb]
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2)[04/04/60][175 kb]
- แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ ปี งปม.2560(แผนแม่บท) [07/03/60][23 kb]
- ฟอร์มแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาต [22/02/60][3.56 mb]
- แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแผนบูรณาการ ภายในวันที่ 14 ก.พ. 60 เวลา 12.00น. [10/02/60][131 kb]
- แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เฉพาะโครงการที่ผ่านความเห็นชอบ ครม.)[10/02/60][136 kb]
- แบบฟอร์มโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประกาศ ประจำปีงบประมาณ(61) [09/02/60][97 kb]
- (ตัวอย่าง) ข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ภายใต้แนวทางสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ)[09/02/60]572 kb]
- สรุปงบบูรณาการในลักษณะแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนบูรณา วิจัยและนวัตกรรม[15/12/59][182 kb]
- แบบฟอร์มสรุปยกระดับฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [15/12/59][95 kb]
- สรุปงบบูรณาการในลักษณะแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต [13/12/59][665 kb]
- ฟอร์มขับเคลื่อน reprofile มหาวิทยาลัย 15 ป [14/11/59][19 kb]
- แบบฟอร์มเสนอแผนระยะ 20 ป [02/11/59][19 kb]
- นโยบาย / แนวทางการเขียนแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 27 ข้อ (สำนักงบประมาณ) [02/11/59][624 kb]
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)[28/10/59][168 kb]
- แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ส่งกองนโยบายและแผน ภายใน 31 ต.ค. 2559 เวลา 12.00 น.)
[27/10/59][101 kb]
- แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบพื้นฐาน ส่งภายในวันที่ 4 พ.ย. 2559) [20/10/59]
- แบบเสนอโครงการของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนบูรณาการรีโพรไฟส์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หรือแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 27 ข้อ (
ส่งภายในวันที่ 4 พ.ย. 2559) [20/10/59][121 kb]
- Re-profile มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 ด้าน[18/10/59][187 kb]
- เอกสารประกอบการอบรมสัมนาเพื่อการถ่ายทอดและแลกแปลี่ยนความรู้การปฏิบัติด้านนโยบายและแผน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (4 ต.ค. 59)
[07/10/59]
[8 mb]
- แบบฟอร์มเสนอโครงการของบประมาณตามแผนบูรณาการ [07/10/59][80 kb]
- แบบฟอร์มรายละเอียดแผนความต้องการงบลงทุน 3 ปี (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [07/10/59][64 kb]
- แบบเสนอคำของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [26/08/59][75 kb]
- กนผ.08 แบบคำของบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [22/08/59][45 kb]
- แผนโครงการจังหวัด (ปี 61) ตามมติที่ประชุม คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย [09/08/59][49 kb]
- แบบฟอร์มกันเงินไว้ใช้หลังวันที่ 15 สิงหาคม 2559 [08/07/59][38 kb]
- แบบเสนอโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนงานยุทธศาสตร์ [08/07/59][155 kb]
- แบบฟอร์ม เสนอโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม (งบกลาง) [02/06/59][22 kb]
- ฟอร์มโครงการปรับลดงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [23/05/59][158 kb]
- จัดทำข้อมูลเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามแบบ ทม.01 - ทม.05 [22/04/59][223 kb]
- แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี (ปรับปรุง ครั้งที่ 2) [10/03/59][223 kb]
- แบบฟอร์มแผน 10 ปี (โดดเด่น) [19/02/59][2 kb]
- แผนดำเนินงานสาขาวิชาที่จะเป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย (10 ปี) เพื่อการบรรลุเป้าหมายดัชนีชี้วัดคุณภาพ [13/11/58][58 kb]
- แบบฟอร์มคำของบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [04/11/58]
- แบบฟอร์มรายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [04/11/58][150 kb]
- แบบฟอร์มรายงานติดตามงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [22/10/58][79 kb]
- แบบฟอร์มตารางประสานสอดคล้องตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ 2559 [21/10/58][14 kb]
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [15/10/58][108 kb]
- *****ตัวอย่างแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา.xlsx [04/09/58][144 kb]
- แบบคำของบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [02/09/58][156 kb]
- แบบเสนอคำของบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล [26/08/58][114 kb]
- แบบฟอร์มเสนอแผนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประัมาณ 2559 (Evmis) [17/08/58][565 kb]
- แบบฟอร์มขอกันเงินไว้ใช้หลังวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2558 [02/08/58][30 kb]
- แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี (ปรับปรุง ครั้งที่ 1) [22/07/58][12 mb]
- ประกาศ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงาน พ.ศ.2558 [22/04/58][95 kb]
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระยะครึ่งแผน ประจำปีงบประมาณ 2558 [01/04/58]
- แบบฟอร์มข้อมูลบริการวิชาการปี 2558 [08/10/57][164 kb]
- บันทึกข้อความโอนงบประมาณ ปี 2558 [22/07/57][88 kb]
- แบบ Job.1 แบบบรรยายลักษณะงาน [08/10/57][70 kb]
- แบบ Job.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน [08/10/57][39 kb]
- กนผ.05 แบบเสนอแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (หน่วยงาน / รายเดือน) 23/08/57][224 kb]
- คู่มือการบันทึกโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [22/07/57][6 mb]
- แนวทางการขออนุมัติการโอนหมวดรายจ่าย/โอนกิจกรรม/โอนโครงการ [22/07/57][19 kb]
- แนวทางการขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 [22/07/57][18 kb]
- แนวทางการปฏิบัติการขออนุมัติงบริหารงานอธิการบดี/งบแก้ปัญหา/เงินกันสำรอง 5 % [22/07/57][18 kb]
- แบบคำของบประมาณ พ.ศ. 2558 [22/07/57][155 kb]
- การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557 + แบบฟอร์ม [07/07/57][70 kb]
- ประกาศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2557 [21/06/57][97 kb]
  แผนกลยุทธ์พัฒนา 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (พ.ศ. 2556-2560) [13/06/57][1 mb]
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  [03/06/57][ 2 mb]
- ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานเพิ่มเติมข้อมูลรายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [14/05/57]
- แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี พ.ศ.2557
- แบบฟอร์มรายงานภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 (57)
  +คณะครุศาสตร์   [08/05/57]
  +คณะมนุษยศาสตร์  [08/05/57]
  +คณะวิทยาการจัดการ  [08/05/57]
  +คณะวิทยาศาสตร์  [08/05/57]
  +วิทยาลัยมวยไทยฯ  [08/05/57]
- แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์ทางการวิจัยในปัจจุบันและแผนความต้องการในอนาคต (ปีงบประมาณ 2558 - 2567) [24/04/57]
- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)ระยะครึ่งแผน [17/04/57]
- ข้อมูลโครงการปีงบประมาณ 2557 แปลงรหัส MIS แล้ว [01/04/57]