ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 สำนักงานอธิการบดี

สรุปการดำเนินการ


ตารางการแบ่งกลุ่มจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ ความก้าวหน้า งปม.
PD.67TOR01 ชุดครุภัณฑ์สำหรับอุทยานการเรียนรู้มวยไทย(ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคา ครั้งที่ 2 (21 มิ.ย. 67)) 54.55% : (6/11) 1,327,200
PD.67TOR02 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สาขาวิชาสัตวศาสตร์(PO กำหนดส่งงาน 14 ส.ค. 67 สถานะปัจจุบัน ร้อยละ 15) 81.82% : (9/11) 582,000
PD.67TOR03 ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ผูกพัน)(เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (24 มี.ค. 67) ) 100.00% : (11/11) 29,620,000
PD.67TOR04 เครื่องพิมพ์ สำหรับสำนักงาน(PO กำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 67) 81.82% : (9/11) 170,900
PD.67TOR09 โต๊ะพับอเนกประสงค์และเก้าอี้บุนวม(PO กำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ 2 ก.ค. 67) 81.82% : (9/11) 572,900
PD.67TOR11 ปรับปรุงอาคาร 10(PO สถานะปัจจุบันร้อยละ 80 ส่งงานงวดที่ 1 (20 มิ.ย. 67)) 81.82% : (9/11) 2,000,000
PD.67TOR12 ก่อสร้างทางเท้าพร้อมท่อระบายน้ำเลียบถนนข้างสนามฟุตบอล(PO กำหนดส่งงาน 14 ธ.ค. 67) 81.82% : (9/11) 4,316,000
PD.67TOR13 ปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (THE HUB MCRU) (PO สถานะปัจจุบันร้อยละ 20 ส่งงานงวดที่ 1 (20 มิ.ย. 67)) 81.82% : (9/11) 4,990,000