ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา

สรุปการดำเนินการ


ตารางการแบ่งกลุ่มจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ ความก้าวหน้า งปม.
IRD.67TOR01 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (30 พ.ค. 67) ) 100.00% : (11/11) 5,700