ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปการดำเนินการ


ตารางการแบ่งกลุ่มจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ ความก้าวหน้า งปม.
SCI.67TOR01 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ความละเอียด 1200x2400 DPI (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (30 พ.ค. 67) ) 100.00% : (11/11) 29,700