ผลการดำเนินงาน งบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 กองนโยบายและแผน

สรุปการดำเนินการ


ตารางการแบ่งกลุ่มจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ ความก้าวหน้า งปม.
PLAN.67TOR01 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ (27 พ.ค. 67) ) 100.00% : (11/11) 18,000