Policy and Planing : MCRU
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (UCLAS)   

       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นกระทรวงใหม่ ที่เป็นการควบรวมหน่วยงาน ด้านการอุดมศึกษา และ ด้านวิจัยและพัฒนา ที่เกิดการควบรวมของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมและกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงพัฒนากำลังคนให้มีทักษะสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ รวมถึงการกำกับดูแลการและการพัฒนานวัตกรรมด้วย อว. แบ่ง 5 กลุ่มมหาวิทยาลัย

       วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้ลงนามใน ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2564

   
   

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ-(ฉบับปรับปรุง)

   
   

คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับปรับปรุง)