กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Big Dataเอกสารใหม่

แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาฯและแผนปฏิบัติราชการ65(ผ่านสภา)

Download

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผลกลยุทธ์

รายงานการประเมินตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ฯ

Download
รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร 2564

รายงานผลการประเมินตนเอง2564(ผ่านสภา)

Download
แผนปฏิบัติการเงินรายได้ 2564

แผนปฏิบัติการเงินรายได้ 2564

Download
แผนปฏิบัติการเงินรายได้ 2564 บัณฑิตวิทยาลัย

แผนปฏิบัติการเงินรายได้ 2564 บัณฑิตวิทยาลัย

Download
แผนปฏิบัติการเงินรายได้ 2564 ภาคพิเศษระดับปริญญาตรี

แผนปฏิบัติการเงินรายได้ 2564 ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี

Download
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ(U2T)

Download
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Download
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Download

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::