Policy and Planing : MCRU
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Q & AQ1 : ทำไมงบประมาณในการบริหารมหาวิทยาลัย คณะ สาขา ถึงลดลง

  • A : เนื่องจากผลการเบิกจ่ายแต่ละหน่วยงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงมีผลต่อการพิจารณาในปีต่อไป

Q2 : ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ทำอย่างไร

Q3

  • A :

Q4

  • A :

Q5

  • A :