Policy and Planing : MCRU
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประวัติ กองนโยบายและแผนกอง นโยบายและแผนเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งตามโครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนและบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่เติบโตมาจากแผนกแผนงานและประเมินผลซึ่งเดิมเป็นเพียงแผน หนึ่งใน 12 แผนกที่สังกัดสำนักงานอธิการบดี ในปี พ.ศ. 2527
ใน ปี พ.ศ. 2538 ได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ "วิทยาลัยครู" เป็น "สถาบันราชภัฏ" และมี ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 "วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง" จึงได้ยกฐานะเป็น"สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง" ตามพ.ร.บ.สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2538 มาตรา 10 สำนักวางแผนจึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และถือเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันโดย สามารถแบ่งเป็นส่วนราชการย่อย ๆ ได้ตามความเหมาะสมส่วนราชการย่อยๆ มีฐานะเที่ยบเท่าฝ่ายและตามความใน มาตรา 40 ให้ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนาเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานหน่วยงานและได้รับ การแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2546 สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศให้เปลี่ยนชื่อสำนักวางแผนและพัฒนา เป็นสำนักพัฒนานโยบายและแผน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2546