ปีงบประมาณ 2567

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
66,798,700
สิ่งก่อสร้าง
42,434,000
63.52%
ครุภัณฑ์
24,364,700
36.48%
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา
66,798,700
ด้านวิทยาศาสตร์ฯ
52,415,100
78.47%
ด้านสังคม
14,383,600
21.53%
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0
0.0%
ก่อสร้าง
42,434,000
ก่อสร้างต่อเนื่อง
29,620,000
69.80%
ก่อสร้าง ปีเดียว
12,814,000
30.20%
ครุภัณฑ์
24,364,700
ครุภัณฑ์การศึกษา
17,210,000
70.63%
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
6,583,900
38.26%
การเบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ( 66,798,700 )

0.0%

100%