Policy and Planing : MCRU
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ปรัชญา(Philosophy)สร้างคนให้มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปณิธาน(Determination)
   1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับชุมชนเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ที่นำไปสู่วิถีชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับระบบนิเวศและหลักศาสนธรรม
   2. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงต้องร่วมกับชุมชน ในการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบประชาสังคม
   3. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องสร้างความรู้ที่เป็นองค์รวมบนรากฐานของวัฒนธรรมชุมชนให้สอดคล้องระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติให้บังเกิดจิตวิญญาณของการแสวงหาและเผยแพร่ความรู้ บังเกิดมโนธรรมสำนึกที่ตระหนักในการเผชิญปัญหาอย่างรู้เท่าทันด้วยสันติวิธี
   4. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต้องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน มีทางเลือกอันหลากหลายและเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน
   5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต้องเป็นองค์กรประชาธิปไตย โดยการปฏิบัติอย่างเป็นระบบทั้งในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
   6. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต้องผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู วิชาชีพสาขาอื่นๆ ให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งานมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและมีจิตวิญญาณในวิชาชีพ สามารถสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
   7. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต้องเป็นผู้นำทางความคิดเพื่อสร้างความเข้าใจและความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืนและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและดุลยภาพของระบบนิเวศในท้องถิ่น
   8. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงต้องศึกษาวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
   9. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องจัดโครงสร้างและรูปแบบการปฏิบัติเพื่อความเสริมสร้างความสำนึกต่อความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์และให้มนุษย์มีศักยภาพสูงสุดในการสร้างสรรค์สรรพสิ่งทีดีงาม

อัตลักษณ์ : ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
   ใฝ่ดี หมายถึง เป็นพลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ มีความรักในเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
   ใฝ่รู้ หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ตลอดเวลา มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
   สู้งาน หมายถึง มีความขยัน อดทน มีงานทำ มีอาชีพ

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตะวันออกบนพื้นที่ภาคตะวันตก
   โดยคำสำคัญมีความหมายดังนี้ ภูมิปัญญาตะวันออก หมายถึง ดูแล น้ำ ป่า ระบบนิเวศ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามแนวพระราชดำริ (สีน้ำเงิน), มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อยู่ร่วมกับธรรมชาติ มีความอบอุ่น (สีเขียว), ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ชาติพันธุ์(สีเหลือง) : ตามปรัชญาในพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของสังคม คือ
1. ครูพันธุ์บึง 2. มวยไทยศึกษา 3. มาราธอนศึกษา

อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่
  • แสดงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล
  • เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
  • เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารในการบริาหรงานพัฒนาชุมชุนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
  • ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • ศึกษา วิจัย ส่งเสิรมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฎิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น