กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจปณิธาน แผนงานที่ดีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ เป็นแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานที่เสนอแนะข้อมูลในการกำหนดนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนาได้อย่าง มีคุณภาพ
พันธกิจ มุ่งพัฒนางานด้านนโยบายและแผน รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการดำเนินงานด้านงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ