Policy and Planing : MCRU
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กองนโยบายและแผนพระราชบัญญัติ/กฎกระทรวง/ประกาศ เกี่ยวกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ/ มหาวิทยาลัย

พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน

พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน

พระราชบัญญัติ/ หลักเกณฑ์/ ระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง

พระราชบัญญัติ/ ระเบียบ/ ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์/แผนระดับประเทศ

คำสั่ง/ กฎหมาย/ แนวปฏิบัติมาหวิทยาลัย