.....................................................................................................................................................................................................................................
 
.....................................................................................................................................................................................................................................
   
           
           
           
           
       

   
   
 
     
   

 

 

 

 

นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน


สายตรง ผู้อำนวยการ
แจ้งปัญหา/ร้องเรียน/
ทักทวง/แนะนำ

 

ผู้ดูแลระบบ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
 
 
 
 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์. 0-3226-1790 - 7 โทรสาร. 0-3226-1078