กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   


คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   

 

    ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน(ดำเนินงาน) และ ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารงบประมาณ(แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี)
     
  เรื่องที่ 1    ข้อมูลการติดต่อ
    เว็บไซด์กองนโยบายและแผน: Plan.mcru.ac.th >เกี่ยวกับ
     
  เรื่องที่ 2    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    - ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
    - พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน 2547
    - พ.ร.บ. ราชภัฏ 2547
   

- เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (23/12/63)

    - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และCCTV (15/03/62)
    - เกณฑ์ราคามาตรฐานสิ่ง - ก่อสร้าง(15/12/63)
     
  เรื่องที่ 3    ข่าวประชาสัมพันธ์
    - ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์กองนโยบายและแผน
    - Facebook : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
     
  เรื่องที่ 4    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ การให้บริการกองนโยบายและแผน กค - ธค 2563
     
  เรื่องที่ 5    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    - สายตรงผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
    - ตัวอย่างภาพ ไลน์กลุ่มยุทธศาสตร์ ให้สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
    - ติดต่อโดยตรง สำนักงานกองนโยบายและแผน อาคารอำนวยการ ชั้น 2
    - ติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
    - ติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ หรือ โทรสาร ของหน่วยงานกองนโยบายและแผน
    - ติดต่อผ่าน inbox Facebook : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
    - ติดต่อผ่าน E-mail : Planmcru@mcru.ac.th
     
  เรื่องที่ 6    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    - จัดทำแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมคุณธรรมธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงาน
    - กองนโบบายและแผน เข้าร่วมประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านประชุมติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
     
  เรื่องที่ 7    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - ประกาศ ม. เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    - แนวปฏิบัติในการเสนอลงนามคำสั่งให้เดินทางไปราชการ
    - คู่มือการบันทึกโครงการและรายงานผลการปฏิบัติการงาน ในระบบ e-MENSER
     
  เรื่องที่ 8    แผนการดำเนินงานประจำปี
    - แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
     
  เรื่องที่ 9    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ สิ้นไตรมาส 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
     
  เรื่องที่ 10    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ สิ้นไตรมาส 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
    - บทสรุปผู้บริหาร เรื่องผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
     
  เรื่องที่ 11    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   
- ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
    - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     
  เรื่องที่ 12    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ สิ้นไตรมาส 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
     
  เรื่องที่ 13    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ สิ้นไตรมาส 4 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
    - บทสรุปผู้บริหาร เรื่องผลการดำเนินการประจำปี 2563
     
  เรื่องที่ 14    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2563 – 2582)